top of page

Winkelbeleid

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer

Art. 2 – Toepasselijkheid & voorwaarden

Art. 3 – Ons aanbod

Art. 4 – De overeenkomst

Art. 5 – Herroepingsrecht

Art. 6 – De prijs

Art. 7 – Betaling

Art. 8 – Garantie

Art. 9 – Levering en uitvoering

Art. 10 – Overmacht

Art. 11 – Intellectuele eigendom

Art. 12 – Privacy policy

Art. 13 – Klachtenregeling

Art. 14 – Geschillen

Art. 1 Identiteit van de ondernemer

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Sané Beauté GCV/BoSann met als rechtspersoon Sanne Bogaerts, Molenstraat 15, 3980 Tessenderlo,

BTW BE0736 695 006.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2 Toepasselijkheid & voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene BoSann voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Wij leveren tot op heden enkel in België en Nederland.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 

Art. 3 Ons Aanbod

Ondanks het feit dat onze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer u als klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Art. 4 De overeenkomst

Een overeenkomst komt geldig tot stand, bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door te klikken op de hyperlink “Afrekenen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is BoSann bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Betalingsgegevens:

BoSann

Molenstraat 45

3980 Tessenderlo

België

IBAN: BE13 7370 5044 9339

BIC: KREDBEBB

 

Art. 5 Herroepingsrecht

U als klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door u als klant bestelde product of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u als klant, de verkoper via een herroepingsformulier tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing, de overeenkomst te herroepen. U als klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van u als klant tenzij anders overeengekomen.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om u als klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u als klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

 

Art. 6 De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Art. 7 Betaling

Betaling gebeurt elektronisch via bancontact, kredietkaart, overschrijving of ter plaatse. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

Art. 8 Garantie

Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op deze garantie, moet u als klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Art. 9 Levering en uitvoering

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door u als klant onverwijld gemeld worden. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op u als klant vanaf dat jij (of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Art. 10 Overmacht

De verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, indien de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van invloeden van buitenaf of storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

Indien door overmacht de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.

Art. 11 Intellectuele eigendom

De hele inhoud van deze website, inclusief tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en/of videobestanden zijn wettelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoSann gebruikt worden voor publicatie of reclamedoeleinden. Zij mogen ook niet verkocht, veranderd, of gekopieerd worden. BoSann behoudt zich het recht voor bij wettelijke overtredingen juridische maatregelen te nemen.

Deze website geeft algemene informatie. De informatie op deze website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks staan wij niet garant voor de volledigheid en de juistheid. BoSann is niet aansprakelijk voor fouten in de content van deze site.

 

Deze website is ontwikkeld voor algemene informatie. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor handelingen, die op basis van deze website worden uitgevoerd. Het gebruik van de website en het eventuele laden van data zijn op eigen risico. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de ontstane schade, speciaal aan computerbestanden en/of de hard- en software van de gebruiker. BoSann houdt zich het recht voor, de inhoud van deze website telkens te veranderen naar eigen goeddunken en zonder dit van te voren aan te kondigen.

 

Art. 12 Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door  de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

 

Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

 

Art. 13 Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Art. 14 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Betaalmethodes

- Credit / Debitcards
- PAYPAL

- Offline betalingen

Betalingen
bottom of page